Landschapsschakel

overzichtskaart van het project 'Habitat' (Bron: Stichting Ark)

Natuur verbinden

Vlaanderen is dicht bevolk en over grote oppervlaktes verhard. De natuur die ons nog rest wordt, hoe jammer ook, verdrongen naar natuurgebieden die als eilandjes liggen in een zee van woonzones, intensieve landbouwgronden, wegen en industrie… .
Voor vele plant- en diersoorten zijn onze natuurgebieden te klein om op lange termijn te kunnen overleven. Het vergroten van natuurgebieden is niet altijd mogelijk maar er kan wel gezocht worden naar mogelijkheden om natuurrijke gebieden met elkaar te verbinden. Groene linten of stapstenen maken het voor bijzondere en zeldzame planten en dieren mogelijk om zich van het ene gebied naar het andere te bewegen.

Landschapsschakel

Het project Landschapsschakel tracht uitvoering te geven aan enkele natuur- en open ruimteverbindingen tussen de Maasvallei en de Hoge Kempen. Hiervoor wordt gezocht naar kansen voor het herstel van beken en hun oevers, aanleg en versterking van kleine landschapselementen. Dit zijn dikwijls en niet toevallig ook interessante verbindingen voor de recreant (fietser en wandelaar).
Naast de acties voor biodiversiteit beogen we ook een verbetering van het algemene landschapsbeeld. Het landschap wordt integraal benaderd, zowel erfgoed als ‘erfgroen’ komen aan bod.
Realisaties op het terrein komen enkel tot stand op grond van vrijwilligheid van de betrokken eigenaars en gebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden zoals Landschapsteam, beheersovereenkomsten, e.a.
Inzake materiaalkeuze heeft het Regionaal Landschap Kempen en Maasland als organisatie reeds lange tijd de reflex om zoveel mogelijk gebruik te maken van materialen die weinig belastend zijn voor het milieu. Bij het gebruik van plantgoed (hagen, houtkanten) wordt waar voorradig gekozen voor ‘planten van hier’. Dit is volledig in lijn met het project ‘autochtoon plantgoed’ dat eveneens binnen het RLKM wordt uitgevoerd.

Habitat Euregio

Het project 'Landschapsschakel' maakt deel uit van het Euregionaal project 'Habitat'. Samen met 12 partners uit Nederland, Belgie en Duitsland werken we aan de ecologische verbindingen tussen de grotere natuurrijke gebieden in de Euregio Maas Rijn. We proberen zo het ecologisch netwerk te verbeteren en een duurzame samenwerking tussen verschillende partners over de grenzen heen tot stand te brengen.

Hettie Meertens (Stichting Ark) legt in dit videofilmpje uit wat we proberen te bereiken met dit project.

Meer info

Marleen Massonnet, 089 65 56 82 of marleen@rlkm.be

Partners

Het project Landschapsschakel wordt gefinancierd via verschillende kanalen:
- Europa: Interreg IV-A Euregio Maas-Rijn
- Provincie Limburg
- Limburgs Sterk Merk

Partners betrokken bij het project Landschapsschakel zijn:
- provincie Limburg
- vijf Maaslandse gemeentebesturen
- lokale organisaties en verenigingen (van kerkfabriek over fanfare tot heemkundekring)
- terreinbeherende natuurorganisaties
- dertien (internationale) partners van het Interregproject ‘Habitat’ waar dit project landschapsschakel een deelproject van vormt
- doelgroepen zoals lokale landbouwers en grondeigenaars
Daarnaast zijn er de minder direct betrokken partners (eerder toezichthoudend, adviserend, en ondersteunend): Vlaamse administraties zoals het Agentschap Natuur en Bos, Ruimte en erfgoed, afdeling Ruimtelijke Planning, afdeling duurzame Landbouw, nv De Scheepvaart, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Provinciaal Natuurcentrum, Toerisme Vlaanderen en Toerisme Limburg vzw, … .